Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

ANBI

Hospice De Luwte staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Hieronder vindt u alle daarmee samenhangende gegevens.
 
Naam:
Stichting Hospice De Luwte
 
RSIN / Fiscaal nummer:
8134.25.773
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een hospice in Soest. -
In dit hospice wordt hulp, verzorging en begeleiding geboden aan terminale patiënten waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk is en die niet thuis verzorgd
kunnen of willen worden.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensovertuiging, geaardheid, geslacht en welstand.
 
Contactgegevens en bestuurssamenstelling: contact
 
Beleidsplan:
       Meerjarenbeleidsplan 2017-2019: Klik hier
      
Werven van geld
Stichting Hospice De Luwte ontvangt middelen vanuit de volgende bronnen:
  • Subsidie van het ministerie van VWS
  • Eigen bijdragen van de gasten
  • Fondsen en giften
  • Ondersteunende begeleiding ZVW
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
De personeelsleden in loondienst vallen onder de CAO-VVT.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2018
 
 
Financiële verantwoording:
 

 

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2020, Stichting Hospice De Luwte