Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Hospice de Luwte 2018

Stichting Hospice De Luwte

Stichting Hospice de Luwte stelt zich ten doel het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten (d.w.z. met een levensverwachting van maximaal 3 maanden), waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk of wenselijk is, en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. Dit alles in een veilige, huiselijke omgeving.

Donateurs

Een substantieel deel van de middelen van het hospice bestond ook in 2018 uit giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Zonder deze giften kan het hospice niet bestaan.

Gelukkig is een groot deel van deze giften afkomstig van donateurs die het hospice vaak al jaren financieel steunen. Natuurlijk kunnen wij altijd nieuwe donateurs gebruiken, want mede dankzij al deze giften kunnen we doen waar we voor zijn opgericht: een veilige plek bieden aan ernstig zieke mensen en hun naasten. We weten echter ook dat we niet moeten overvragen, het is steeds zoeken naar de balans.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wij iedereen zeer erkentelijk zijn voor bijdragen, groot en klein, in geld of in natura.


Gasten

Aantallen

In 2018 hebben we zorg verleend aan 64 gasten in het hospice. Hiermee komt het totale aantal gasten in het hospice sinds de opening op 535. Dit betekent dat we in al die jaren niet alleen aan 535 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er even zoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. Voor ons is de zorg voor deze naasten soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen, ondersteunen we onze gasten.

De verblijfsduur van onze gasten was in 2018 gemiddeld 21 dagen en varieerde van 1 dag tot 4,5 maanden. Van deze gasten overleden er 57 in het hospice, 2 gingen naar een verpleeghuis, 5 gingen terug naar huis. Van deze laatste 5 was er 1 die was gekomen voor zogenaamde respijtzorg: een korte pauze in het thuis verblijven om zowel de persoon zelf als zijn naasten wat rust te gunnen.

33 Gasten waren man, 31 waren vrouw. De jongste gast was 32, de oudste 102 jaar. Het bezettingspercentage over 2018 bedroeg 84 %.

De helft van onze gasten kwam uit de thuissituatie, 25 kwamen er uit het ziekenhuis. De overige gasten kwamen uit een verpleeghuis of een ander hospice. De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. De meerderheid (56%) kwam uit Soest of Baarn. De andere gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt dat er familie in Soest of omgeving woont.

Uitgeplaatst

In het stukje hiervoor wordt melding gemaakt van 7 gasten die niet in het hospice zijn overleden maar verhuisd zijn naar een andere plek. Dit willen we graag wat nader toelichten.

Elk jaar vindt een dergelijke uitplaatsing in ca. 10 procent van de opnames plaats. Reden voor deze uitplaatsing is in het algemeen dat de ziekte zich veel langzamer ontwikkelt dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent meestal dat de toestand zich stabiliseert of soms zelfs verbetert, in beide gevallen resulterend in een sterk gewijzigde levensverwachting. In deze situaties kan het hospice niet de gewenste zorg bieden. Bovendien is het hospice niet de gewenste plek om te vertoeven wanneer je juist aan het opknappen bent.

Herdenkingsbijeenkomst

Op 8 februari 2018 hebben wij onze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst herdachten wij alle gasten die in 2017 in ons hospice zijn overleden. Naasten van de gasten werden hiervoor uitgenodigd, evenals de medewerkers van het hospice. De namen van de gasten werden genoemd en voor elke gast werd een kaarsje aangestoken. Dit werd afgewisseld met zang van het hospicekoor en het voordragen van bijzondere teksten. Het was een mooie en ontroerende avond, waarin het vooral ook goed was elkaar nog eens te ontmoeten. Na afloop werden herinneringen opgehaald, verdriet gedeeld en bemoedigingen uitgesproken. Ook was er gelegenheid om het herdenkingsboek in te zien. Dit boek wordt elk jaar door één van de vrijwilligers gemaakt (elk jaar door een ander) en het bevat de namen van al onze gasten van dat jaar.

Tevredenheidsonderzoek

In 2018 hebben wij het tevredenheidsonderzoek onder nabestaanden met behulp van door de VPTZ ontwikkelde vragenlijsten gecontinueerd. De VPTZ zorgt ook voor de verwerking van de ingevulde lijsten. We kunnen concluderen dat voor ons hospice de tevredenheid van nabestaanden ook dit jaar weer hoog was. Desondanks valt er gelukkig altijd wat te leren en te verbeteren en dit is dan ook een van de redenen waarom we dit onderzoek uitvoeren.

Dorst of doodsangst

Vorig jaar maakten we melding van het project om de door ons in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek uit Utrecht (in de persoon van Prof.dr. Anne Goossensen), ontwikkelde methodiek “Dorst of doodsangst” toegankelijk te maken in een E-learning-module. De methodiek heeft als doel de gevoeligheid van vrijwilligers voor het herkennen van signalen van spirituele behoeften te vergroten.

De E-learningmodulde zorgt ervoor dat de methodiek zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk is. Dankzij een projectsubsidie van een fonds drukte de ontwikkeling van de module niet op de financiën van het hospice.

In het voorjaar van 2018 is de E-learningmodule ‘live’ gaan. Via de site van de VPTZ, waarbij alle hospices zijn aangesloten, is de module gratis toegankelijk.

Ondertussen gaan we in ons eigen hospice uiteraard door met het werken met de methodiek. Het biedt ons echt een (noodzakelijke) uitbreiding in de zorg voor onze gasten.

Bestuur

Het bestuur van stichting Hospice de Luwte bestond in 2018 uit de volgende personen:

- Armand Trippaers, voorzitter tot het najaar van 2018 (afgetreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn)

- Koos Nieuwland, voorzitter met ingang van  het najaar van 2018

- Joost Kruiswijk, penningmeester tot het najaar van 2018, daarna algemeen bestuurslid

- Ronald de Jong, penningmeester met ingang van het najaar van 2018.

- Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vicevoorzitter

Medewerkers

A – Vrijwilligers

Eind 2018 heeft het hospice 66 vrijwilligers in dienst. Van die 66 werken er 63 in het hospice waar zij de directe zorg aan de gasten verlenen of werkzaam zijn als gastvrouw. Dit doen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarnaast zijn er 3 vrijwilligers actief voor de ondersteuning van de administratie, planning, klussen in huis en boodschappen. Tevens hebben wij vrijwillige ondersteuning op het gebied van automatisering.

 

Daarnaast doen wij met name tijdens vakantieperiodes, trainingsdagen etc. een beroep op een groep van ca. 10 vrijwilligers die in het verleden langere tijd als vrijwilliger verbonden zijn geweest aan het hospice. Vanuit deze invalpool vervullen zij tijdens deze momenten zorg- en gastvrouwdiensten in het hospice zodat we te allen tijde de zorg aan de gasten kunnen garanderen.

Sinds 2016 werken wij van maart t/m oktober met een tuingroep. Eens in de maand komt deze groep van ca. 10 vrijwilligers op zaterdagochtend de tuinen in het hospice zomerklaar maken, onderhouden en winterklaar maken. Deze groep bestaat uit een aantal zorgvrijwilligers aangevuld met anderen die zich specifiek voor de hospicetuinen als vrijwilliger inzetten.

Ook het stichtingsbestuur bestaat overigens geheel uit vrijwilligers, deze zijn niet in het aantal van 76 meegeteld.

Gedurende het jaar zijn er veel vrijwilligers (ca. 20) gestopt, een aantal daarvan waren al tijdelijk gestopt wegens tijdgebrek of fysieke beperkingen en hebben in 2018 de knoop doorgehakt om helemaal te stoppen.  Gelukkig hebben we ook 11 nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen.         

Tijdelijke afwezigheid vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk in het hospice vraagt continu iets van vrijwilligers. Zowel tijds-, fysieke- en mentale belastbaarheid van vrijwilligers is van belang om dit werk te kunnen doen. Soms zijn één of meerdere van deze aspecten tijdelijk een belemmering om je in te kunnen zetten. Deze ruimte geven wij, al heeft dit natuurlijk wel zijn weerslag op de druk die dit geeft bij het inroosteren van de diensten. Ook in deze tijden hebben we soms een extra beroep op de invalpool moeten doen.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers: Alle nieuwe vrijwilligers volgen een verplichte driedaagse basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van De Luwte. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn familie. Tevens richten we ons hierin op zelfreflectie en op de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Ook komen onderwerpen aan bod zoals het beleid van De Luwte en onderlinge samenwerking. Een deel van de training bestaat tevens uit “Til- en ADL- training”, een training gericht op de lichamelijke verzorging van de gast.

Deze trainingen worden gegeven door een ervaren externe trainer in combinatie met de coördinator en directie van het hospice, verpleegkundigen en een vrijwilliger. De basistraining wordt afgesloten met een terugkomavond na een periode van ca 2 maanden waarop de deelnemers ervaringen uitwisselen en extra kennis opdoen.

In 2018 hebben wij in het voorjaar een basistraining voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd.

Trainingen algemeen

Sinds 2015 organiseren wij voor ervaren vrijwilligers een “Til- en Adl-training” waarin zij specifieke vragen kunnen stellen en specifieke situaties kunnen oefenen. Deze training wordt gegeven door een tweetal verpleegkundigen met ondersteuning van een vrijwilliger. Ook in 2018 hebben we dit op een tweetal momenten georganiseerd, eenmaal gericht op nieuwe(re) vrijwilligers en eenmaal gericht op vrijwilligers die al langer werkzaam zijn in het hospice en hun kennis over materialen en werkwijzen willen actualiseren.

Drie maal vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten waren met name bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen directie en coördinator enerzijds en vrijwilligers anderzijds en tussen vrijwilligers onderling.

Aansluitend aan de vrijwilligers-bijeenkomsten hebben we  tweemaal een themabijeenkomst/lezing georganiseerd. Het betrof dit jaar de thema’s “Waken” en “Visie en beleid van het hospice”. Voor deze thema’s hebben we externe sprekers uitgenodigd. Het tweede thema was bedoeld als opmaat voor de verdiepingstraining die gepland staat voor 2019.

In september hebben we de jaarlijkse brandweertraining gehad. Dit is een training speciaal ontwikkeld voor Hospice de Luwte. Deze training wordt op vrijwillige basis gegeven door Harry Lip, veiligheidsadviseur en hoofd BHV van het Meander Medische Centrum. De training vindt plaats op het oefenterrein van het Meander Ziekenhuis in Amersfoort.

Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers

Voor de werving van nieuwe vrijwilligers maken we o.a. gebruik van het organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Tijdens een dergelijke bijeenkomst maken geïnteresseerden geheel vrijblijvend kennis met het hospice en De Luwte Thuis en krijgen ze een uitgebreide indruk wat je als vrijwilliger verwachten kunt. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de coördinator in combinatie met een zorgvrijwilliger over het werk in het hospice. Deze bijeenkomsten blijken zeer informatief voor de bezoeker en zijn een relatief laagdrempelige manier om hen te informeren. 

In het najaar van 2018 zijn extra van zulke avonden georganiseerd, naar aanleiding van reclameborden van het hospice langs de weg in Soest en Baarn.

Klankbordgroep. 

De klankbordgroep bestaat uit een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging van vrijwilligers en is bedoeld om geluiden vanuit de vrijwilligers bij de directie te brengen en omgekeerd, veranderingen te evalueren, ideeën te checken. Eens in de twee maanden vindt een overleg tussen deze leden en de directie plaats.

Hospicekoor

Maandelijks komen een aantal vrijwilligers en medewerkers van het hospice bijeen om samen te zingen. Doel is om een mooi repertoire op te bouwen voor een optreden tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Maar daarnaast is het ook van belang om op deze manier gezellig met elkaar bezig te zijn. Het koor staat onder leiding van een professioneel dirigent, Sven Boogert.

Vrijwilligersverwendag

Zaterdag 22 september hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersverwendag voor de vrijwilligers van De Luwte georganiseerd. Gedurende het gehele jaar op alle momenten van dagen en weken zetten zij zich vrijwillig en vooral liefdevol in voor de gasten. Als een “dankjewel” nodigen wij ieder jaar de vrijwilligers uit om een dagje met elkaar door te brengen. Deze dag biedt tevens gelegenheid om elkaar eens buiten het hospice of de thuisinzet vanuit De Luwte Thuis te treffen en te spreken.

Dit jaar ging de groep met de bus naar IJmuiden aan Zee. Naast lekker eten en drinken werd er gekletst en gewandeld en stonden o.a. pijl- en boogschieten en een heuse bingo op het programma. Dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

B – Beroepskrachten in dienst van Lyvore

Voor de verpleging en verzorging maakt het hospice gebruik van een vast team van Lyvore, bestaande uit verpleegkundigen die extra geschoold zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Tevens werkten er vanuit Lyvore verschillende huishoudelijk medewerkers in het hospice.

C - Beroepskrachten in dienst van het hospice:

 • Directeur Marja van der Vorst.

  Is eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice

  Speerpunten: Opstellen algemeen beleid, Scholing vrijwilligers, PR, Financiën.

 • Adjunct directeur Annemarie Hidding.

  Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.

  Speerpunten: Mede-opstellen van het algemeen beleid, Intake gasten, Organisatie van de zorg, Automatisering.

 • Coördinator vrijwilligers Wilma Mout

  De coördinator vrijwilligers is verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, de aanname van nieuwe vrijwilligers en het voeren van functioneringsgesprekken met de vrijwilligers. Daarnaast organiseert zij de vrijwilligerstrainingen. Zij is het eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers.

  Alle drie de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte