Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Jaarverslag 2015

                                                                                   

Stichting Hospice De Luwte
Stichting Hospice de Luwte stelt zich ten doel het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten (d.w.z. met een levensverwachting van maximaal 3 maanden), waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk of wenselijk is, en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. Dit alles in een veilige, huiselijke omgeving.

 

Donateurs
Een substantieel deel van de middelen van het hospice bestond ook in 2015 uit giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Zonder deze giften kan het hospice niet bestaan.

Gelukkig is een groot deel van deze giften afkomstig van donateurs die het hospice vaak al jaren financieel steunen. Helaas zien we ook dat ons donateursbestand wat afneemt, doordat de aanwas van nieuwe donateurs achterblijft bij de afname. Deze afname wordt overwegend veroorzaakt door verhuizing of overlijden van donateurs, soms door de financiële situatie van donateurs.  Wij maken plannen om meer donateurs te werven, want mede dankzij al deze giften kunnen we doen waar we voor zijn opgericht: een veilige plek bieden aan ernstig zieke mensen en hun naasten. We weten echter ook dat we niet moeten overvragen, het is steeds zoeken naar de balans.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wij iedereen zeer erkentelijk zijn voor bijdragen, groot en klein, in geld of in natura.

 

Gasten
Aantallen
In 2015 verbleven er 45 gasten in het hospice. Hiermee komt het totale aantal gasten in het hospice sinds de opening op 355. Dit betekent dat we in al die jaren niet alleen aan 355 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er even zoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. Voor ons is de zorg voor deze naasten soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen ondersteunen we onze gasten.
De verblijfsduur van onze gasten was in 2014 gemiddeld 26 dagen en varieerde van 1 dag tot iets meer dan 4 maanden. Van deze gasten overleden er 41 in het hospice, 1 ging terug naar huis, de andere 3 gingen er naar een verpleeg-/verzorgingshuis of een andere instelling.
27 Gasten waren vrouw, 18 waren man. De jongste gast was 53, de oudste 96 jaar. Het bezettingspercentage over 2014 bedroeg 80 %.
De gasten kwamen voor iets meer dan de helft van thuis, de anderen kwamen uit het ziekenhuis.  De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. De meerderheid (62%) kwam   uit Soest (17) of Baarn (11). De andere gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt dat er familie in Soest of omgeving woont.    

Uitgeplaatst
In het stukje hiervoor wordt melding gemaakt van vier gasten die niet in het hospice zijn overleden maar verhuisd zijn naar een andere plek. Dit willen we graag wat nader toelichten.

Elk jaar vindt een dergelijke uitplaatsing in 5 á 10 procent van de opnames plaats. Reden voor deze uitplaatsing is in het algemeen dat de ziekte zich veel langzamer ontwikkelt dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent meestal dat de toestand zich stabiliseert of soms zelfs verbetert, in beide gevallen resulterend in een sterk gewijzigde levensverwachting. In deze situaties kan het hospice niet de gewenste zorg bieden. Bovendien is het hospice niet de gewenste plek om te vertoeven wanneer je juist aan het opknappen bent.

Herdenkingsbijeenkomst
Op 29 januari 2015 hebben wij onze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst herdachten wij alle gasten die in 2014 in ons hospice zijn overleden. Naasten van de gasten werden hiervoor uitgenodigd, evenals de medewerkers van het hospice. De namen van de gasten werden genoemd en voor elke gast werd een kaarsje aangestoken. Dit werd afgewisseld met zang van het hospicekoor en het voordragen van bijzondere teksten. Het was een mooie en ontroerende avond, waarin het vooral ook goed was elkaar nog eens te ontmoeten. Na afloop werden herinneringen opgehaald, verdriet gedeeld en bemoedigingen uitgesproken. Ook was er gelegenheid om het herdenkingsboek in te zien. Dit boek wordt elk jaar door één van de vrijwilligers gemaakt (elk jaar door een ander) en het bevat de namen van al onze gasten van dat jaar. 

Tevredenheidsonderzoek
Halverwege 2015 zijn wij gestart met een tevredenheidsonderzoek onder nabestaanden met behulp van door de VPTZ ontwikkelde vragenlijsten. De VPTZ zorgt ook voor de verwerking van de ingevulde lijsten. Hoewel een ander nog in een pilotfase verkeert, kunnen we voor ons hospice zeggen dat de tevredenheid van nabestaanden hoog is. Desondanks valt er gelukkig altijd wat te leren en te verbeteren en dit is dan ook een van de redenen waarom dit onderzoek uitvoeren.

Helffer-Kootkar Prijs
In december 2013 hebben we de Helffer-Kootkarprijs gewonnen (een prijs die wordt uitgereikt door het Oranjefonds) met een voorstel voor methodiekontwikkeling. Het betreft het ontwikkelen van een methodiek om de gevoeligheid van vrijwilligers voor het herkennen van signalen van spirituele behoeften te vergroten.

In 2014 is een aanvang genomen met deze methodiekontwikkeling. Hiervoor is de samenwerking gezocht met de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Prof.dr. Anne Goossensen, een student-assistent en de directie van De Luwte werken aan dit project. Het project wordt gefinancierd met de gewonnen prijs. Het project is in 2015 voortgezet met onder andere een pilot bij een aantal hospices. In de tweede helft  van 2015 is het resultaat uitgeschreven en dit boekje zal begin 2016 worden gepresenteerd.

Het was een zeer inspirerend project, dat de belangstelling genoot van diverse professionals op dit gebied.

Bestuur
Het bestuur van stichting Hospice de Luwte bestond in 2015 uit de volgende personen:
- Armand Trippaers, voorzitter
- Rob Alexander, penningmeester
- Jacques Aalders, secretaris
- Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vice-voorzitter
- Joost Kruijswijk, algemeen bestuurslid, zal per 1-1-2016 Rob Alexander opvolgen als penningmeester
- Annet Vegt, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied

Medewerkers
A – Vrijwilligers
Eind 2015 heeft het hospice 68 vrijwilligers in dienst. Van die 68 werken er 64 in het hospice waar zij de directe zorg aan de gasten verlenen of werkzaam zijn als gastvrouw. Dit doen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarnaast zijn er 4 vrijwilligers actief voor de ondersteuning van de administratie, planning, boodschappen, en automatisering.
Incidenteel zetten daarnaast anderen zich vrijwillig in voor het hospice, veelal voor de tuin of voor klussen in huis.
Ook het stichtingsbestuur bestaat overigens geheel uit vrijwilligers, deze zijn niet in het aantal van 68 meegeteld.

Tijdelijke afwezigheid vrijwilligers
Het vrijwilligerswerk in het hospice vraagt continu veel tijd. Daarnaast is de fysieke- en mentale belastbaarheid van vrijwilligers van belang om dit werk te kunnen doen. Soms zijn één of meerdere van deze aspecten tijdelijk een belemmering om je in te kunnen zetten in het hospice. Deze ruimte geven wij, al heeft dit natuurlijk wel zijn weerslag op de druk die dit geeft bij het inroosteren van de diensten. Om een indruk te geven: in  2015 zijn 11 vrijwilligers 3 maanden of langer inactief geweest en een zevental vrijwilligers ca.  één maand.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Alle nieuwe vrijwilligers volgen een basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van De Luwte. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn familie. Tevens richten we ons hierin op zelfreflectie en op de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Daarnaast komen ook onderwerpen zoals het beleid van De Luwte en onderlinge samenwerking in het hospice aan bod. In 2015 heeft deze basistraining plaats gevonden in maart, met een terugkomdag in juni.

Voor nieuwe vrijwilligers en voor hen die hun kennis wilden opfrissen werd een tweetal keren de mogelijkheid geboden een “Til- en Adl-training” te volgen.

Drie maal vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten waren met name bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen directie en coördinator enerzijds en vrijwilligers anderzijds en tussen vrijwilligers onderling. 
Aansluitend aan de vrijwilligers-bijeenkomsten hebben we thema-bijeenkomsten/lezingen georganiseerd. Het betrof de thema’s ‘Euthanasie’, ‘Dementie’ en ‘Rondom overlijden’.

In november hebben er weer een aantal vrijwilligers deelgenomen aan de brandweertraining. Dit is een training speciaal ontwikkeld voor Hospice de Luwte en hierin wordt theorie gecombineerd met praktische brandweeroefeningen. Deze training wordt op vrijwillige basis gegeven door Harry Lip, veiligheidsadviseur en hoofd BHV van het Meander Medische Centrum en vindt plaats op het oefenterrein van het Meander Ziekenhuis  in Amersfoort.

Informatie bijeenkomsten voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers
Ook in 2015 zijn er weer informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers. Doel is om laagdrempelig ruimte te bieden en  informatie te geven aan mensen die interesse hebben in het vrijwilligerswerk bij De Luwte. De coördinator vrijwilligers verzorgt deze bijeenkomsten samen met een ervaren zorgvrijwilliger. Voor De Luwte is het een mooie manier om in contact te komen met potentiële nieuwe vrijwilligers.

Roosteren van diensten in de zomerperiode 
Door vakanties en andere activiteiten is de zomerperiode altijd een lastige periode om alle diensten ingevuld te krijgen. Deze periode loopt van juni t/m september. In 2015 hebben wij wederom gebruik gemaakt van een zogenaamd zomerrooster. Dit omvat wat langere diensten in het weekend, waardoor er per weekend minder vrijwilligers nodig zijn. Mede hierdoor en door de tijdelijke inzet van oud-vrijwilligers lukt het om ook in deze vakantiemaanden altijd de aanwezigheid van vrijwilligers in de zorg voor de gasten te garanderen.

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging van vrijwilligers en is bedoeld om geluiden vanuit de vrijwilligers bij de directie te brengen en omgekeerd, veranderingen te evalueren, ideeën te checken. Eens in de twee maanden vindt een overleg tussen deze leden en de directie plaats.

Vrijwilligersverwendag
Zaterdag 26  september was het weer zover; de jaarlijkse vrijwilligersverwendag voor de vrijwilligers van De Luwte. Het hele jaar door spannen zij zich op een liefdevolle manier in voor de gasten. Als dank hiervoor worden de vrijwilligers op deze verwendag uitgenodigd voor een dagje uit met elkaar.  Zoals ieder jaar is de invulling en locatie tot op het laatste moment strikt geheim. Dit jaar bleven we in Soest, op het terrein van Herman van Veen’s Arts Center op landgoed de Paltz. In de ochtend werden we door vrijwilligers van het Arts Center rondgeleid in de villa en over het landgoed. Na een heerlijke lunch werd onze creativiteit aangesproken.
Onder deskundige leiding werd een heus Lipdub-filmpje opgenomen van het nummer “All night long” van Lionel Ritchie: een play-back opname die in één take wordt gefilmd. Het was lachen, gieren en geweldig leuk. Nog leuker was het om na korte pauze al direct het resultaat te kunnen zien!

B – Beroepskrachten in dienst van Zorgpalet Baarn-Soest
Voor de verpleging en verzorging maakt het hospice gebruik van een vast team van Zorgpalet Baarn-Soest, bestaande uit verpleegkundigen die extra geschoold zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Tevens werkten er vanuit het Zorgpalet verschillende huishoudelijk medewerkers in het hospice.

C - Beroepskrachten in dienst van het hospice:

 • Directeur Marja van der Vorst.
  Is eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice.
  Speerpunten: Opstellen algemeen beleid, Scholing vrijwilligers, PR, Financiën.
 • Adjunct directeur Annemarie Hidding.
  Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.
  Speerpunten: Mede-opstellen van het algemeen beleid, Intake gasten, Organisatie van de zorg, Automatisering.

 • Coördinator vrijwilligers Wilma Mout
  De coördinator vrijwilligers is verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, de aanname van nieuwe vrijwilligers en het voeren van functioneringsgesprekken met de vrijwilligers. Daarnaast organiseert zij de vrijwilligerstrainingen. Zij is het eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers.

  Alle drie de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2017, Stichting Hospice De Luwte