Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Jaarverslag 2016

2016 Was de aanbouw klaar en volop gebruik.  Als hospice hebben wij het aantal gasten gestaag zien groeien, mede dankzij het feit dat halverwege 2016 onze noodkamer gereed kwam.

Dit alles duidt er op dat wij onze plaats in de gemeenten Baarn en Soest absoluut bewezen hebben en dat er steeds meer beroep gedaan wordt op medewerkers en vrijwilligers om dit allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

De vrijwilligers bieden ondersteuning aan mensen die te horen hebben gekregen dat het einde nabij is. Wanneer thuis sterven niet mogelijk is, kunnen juist deze mensen hun laatste levensfase doorbrengen in het hospice.  Hier bieden vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan de gasten en hun naasten.  De beroepsmatige ondersteuning  wordt geboden door de huisarts en de thuiszor

Ook de landelijke en lokale overheid zien steeds meer het belang in van en de waarde van het vrijwilligerswerk.  Juist door deze erkenning op diverse vlakken maakt het voor iedereen in het veld duidelijk wat voor belangrijke taak zij vervullen voor de mensen die bij ons te gast zijn.

Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken naar alle medewerkers en vrijwilligers die zich, ook in 2016, met hart en ziel hebben ingezet voor Hospice De Luwte.  Ik ben ervan overtuigd dat wij ook in 2017 op hun mogen rekenen.

Namens het bestuur van Hospice De Luwte,

Armand Trippaers voorzitter

 

Stichting Hospice De Luwte

Stichting Hospice de Luwte stelt zich ten doel het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten (d.w.z. met een levensverwachting van maximaal 3 maanden), waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk of wenselijk is, en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. Dit alles in een veilige, huiselijke omgeving.

Donateurs

Een substantieel deel van de middelen van het hospice bestond ook in 2016 uit giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Zonder deze giften kan het hospice niet bestaan.

Gelukkig is een groot deel van deze giften afkomstig van donateurs die het hospice vaak al jaren financieel steunen. Helaas zien we ook dat ons donateursbestand wat afneemt, doordat de aanwas van nieuwe donateurs achterblijft bij de afname. Deze afname wordt overwegend veroorzaakt door verhuizing of overlijden van donateurs, soms door de financiële situatie van donateurs.  Wij maken plannen om meer donateurs te werven, want mede dankzij al deze giften kunnen we doen waar we voor zijn opgericht: een veilige plek bieden aan ernstig zieke mensen en hun naasten. We weten echter ook dat we niet moeten overvragen, het is steeds zoeken naar de balans.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wij iedereen zeer erkentelijk zijn voor bijdragen, groot en klein, in geld of in natura.

Gasten

Aantallen

In 2016 verbleven er 58 gasten in het hospice. Hiermee komt het totale aantal gasten in het hospice sinds de opening op 411. Dit betekent dat we in al die jaren niet alleen aan 411 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er even zoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. Voor ons is de zorg voor deze naasten soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen ondersteunen we onze gasten.

De verblijfsduur van onze gasten was in 2016 gemiddeld 20 dagen en varieerde van 1 dag tot 4 maanden. Van deze gasten overleden er 49 in het hospice, 3 ging terug naar huis, de andere 6 gingen naar een verpleeg-/verzorgingshuis of een andere instelling.

33 Gasten waren vrouw, 25 waren man. De jongste gast was 48, de oudste 97 jaar. Het bezettingspercentage over 2016 bedroeg 76 %.

De gasten kwamen voor iets meer dan de helft van thuis, de anderen kwamen uit het ziekenhuis.  De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. De meerderheid (56%) kwam   uit Soest of Baarn. De andere gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt dat er familie in Soest of omgeving woont.    

Uitgeplaatst

In het stukje hiervoor wordt melding gemaakt van 9 gasten die niet in het hospice zijn overleden maar verhuisd zijn naar een andere plek. Dit willen we graag  nader toelichten.

Elk jaar vindt een dergelijke uitplaatsing in ca. 10 procent van de opnames plaats. Reden voor deze uitplaatsing is in het algemeen dat de ziekte zich veel langzamer ontwikkelt dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent meestal dat de toestand zich stabiliseert of soms zelfs verbetert, in beide gevallen resulterend in een sterk gewijzigde levensverwachting. In deze situaties kan het hospice niet de gewenste zorg bieden. Bovendien is het hospice niet de gewenste plek om te vertoeven wanneer je juist aan het opknappen bent.

Herdenkingsbijeenkomst

Op 4 februari 2016 hebben wij onze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst herdachten wij alle gasten die in 2015 in ons hospice zijn overleden. Naasten van de gasten werden hiervoor uitgenodigd, evenals de medewerkers van het hospice. De namen van de gasten werden genoemd en voor elke gast werd een kaarsje aangestoken. Dit werd afgewisseld met zang van het hospicekoor en het voordragen van bijzondere teksten. Het was een mooie en ontroerende avond, waarin het vooral ook goed was elkaar nog eens te ontmoeten. Na afloop werden herinneringen opgehaald, verdriet gedeeld en bemoedigingen uitgesproken. Ook was er gelegenheid om het herdenkingsboek in te zien. Dit boek wordt elk jaar door één van de vrijwilligers gemaakt (elk jaar door een ander) en het bevat de namen van al onze gasten van dat jaar. 

Tevredenheidsonderzoek

In 2016 hebben wij het tevredenheidsonderzoek onder nabestaanden met behulp van door de VPTZ ontwikkelde vragenlijsten gecontinueerd. De VPTZ zorgt ook voor de verwerking van de ingevulde lijsten. We kunnen concluderen dat voor ons hospice de tevredenheid van nabestaanden ook dit jaar weer hoog was. Desondanks valt er gelukkig altijd wat te leren en te verbeteren en dit is dan ook een van de redenen waarom we dit onderzoek uitvoeren.

Dorst of doodsangst

In maart 2016 hebben wij, directie van het hospice, in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek uit Utrecht (in de persoon van Prof.dr. Anne Goossensen), het boekje “Dorst of doodsangst” uitgebracht. Het boekje vormt de weerslag van de door ons, samen met de UvH, ontwikkelde methodiek om de gevoeligheid van vrijwilligers voor het herkennen van signalen van spirituele behoeften te vergroten.

De boekpresentatie werd door veel mensen uit het werkveld bezocht. Het enthousiasme van ons als ontwikkelaars en van de ontvangers van het boekje hebben er toe geleid dat we, wederom in samenwerking met de UvH, een projectvoorstel hebben gemaakt om van de methodiek een E-learningmodule te maken. Dit om de verspreiding van de methodiek zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het projectvoorstel is naar een fonds gestuurd en toegekend, waardoor we in januari 2017 met de uitvoering kunnen starten.

Daarnaast hebben we via een eigen training in april de vrijwilligers van De Luwte bekend gemaakt met de methodiek, waarna we de methodiek hier in het hospice hebben ingevoerd.

Tot op dit moment kunnen we stellen dat het ons veel oplevert in de zorg voor onze gasten.

Bestuur

Het bestuur van stichting Hospice de Luwte bestond in 2016 uit de volgende personen:

- Armand Trippaers, voorzitter

- Joost Kruiswijk, penningmeester

- Jacques Aalders, secretaris

 - Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vice-voorzitter

- Annet Vegt, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied HRM

 

Medewerkers

A – Vrijwilligers

Eind 2016 heeft het hospice 71 vrijwilligers in dienst. Van die 71 werken er 67 in het hospice waar zij de directe zorg aan de gasten verlenen of werkzaam zijn als gastvrouw. Dit doen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarnaast zijn er 4 vrijwilligers actief voor de ondersteuning van de administratie/ planning, klussen in huis, boodschappen en automatisering.

Tevens doen wij met name tijdens vakantieperiodes, trainingsdagen etc. een beroep op een groep van ca. 10 vrijwilligers die in het verleden langere tijd als vrijwilliger verbonden zijn geweest aan het hospice. Vanuit deze invalpool vervullen zij tijdens deze momenten zorg- en gastvrouwdiensten in het hospice zodat we ten alle tijden de zorg aan de gasten kunnen garanderen.

Sinds 2016 werken wij van maart t/m oktober met een tuingroep. Eens in de maand komt deze groep van ca. 10 vrijwilligers op zaterdagochtend de tuinen in het hospice zomer klaar maken, onderhouden en winterklaar maken. Deze groep bestaat uit een aantal zorgvrijwilligers aangevuld met anderen die zich specifiek voor de hospicetuinen vrijwilliger inzetten.

Ook het stichtingsbestuur bestaat overigens geheel uit vrijwilligers, deze zijn niet in het aantal van 71 meegeteld.

Gedurende het jaar zijn er 11 vrijwilligers gestopt en 16 nieuw gestart. Ook is een vrijwilliger vanuit het hospice, zich gaan inzetten bij De Luwte Thuis en vice versa.          

In het algemeen constateren wij dat de inzetbaarheid van vrijwilligers voor het aantal diensten per periode licht aan het afnemen is. Dit in combinatie met de toename van de tijdelijke afwezigheid van vrijwilligers (zie hieronder) maakt dat wij als doel hebben om onze groep vrijwilligers de aankomende jaren in aantal te laten groeien.

Tijdelijke afwezigheid vrijwilligers

Het vrijwilligerswerk in het hospice vraagt continu iets van vrijwilligers. Zowel tijds-, fysieke- en mentale belastbaarheid van vrijwilligers is van belang om dit werk te kunnen doen. Soms zijn één of meerdere van deze aspecten tijdelijk een belemmering om je in te kunnen zetten. Deze ruimte geven wij, al heeft dit natuurlijk wel zijn weerslag op de druk die dit geeft bij het inroosteren van de diensten. Om een indruk te geven: in  2016 zijn 5-tal vrijwilligers 4 maanden of langer niet inzetbaar geweest en een 9-tal vrijwilligers 2 tot 4 maanden niet inzetbaar. Ook in deze tijden hebben we soms een extra beroep op de invalpool moeten doen.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers: Alle nieuwe vrijwilligers volgen een verplichte driedaagse basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van De Luwte. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn familie. Tevens richten we ons hierin op zelfreflectie en op de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Ook komen onderwerpen aan bod zoals  het beleid van De Luwte en bestaat een deel van de training uit “Til- en ADL- training”, een training gericht op de lichamelijke verzorging van de gast. Deze trainingen worden gegeven door een ervaren externe trainer in combinatie met de coördinator en directie van het hospice, verpleegkundigen en een vrijwilliger. De training wordt afgesloten met een terugkomavond na een periode van ca 2 maanden waarop de deelnemers ervaringen uitwisselen en extra kennis opdoen.

In 2016 hebben wij in januari en december een basistraining voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd.

Trainingen algemeen

Naast reguliere trainingen organiseren wij ca. eens per twee jaar een verdiepingstraining. Doel hiervan is om alle vrijwilligers en medewerkers van De Luwte op een specifiek gebied verdiepende scholing te bieden. Dit jaar was het thema “Dorst of doodsangst; spirituele zorg in Hospice de Luwte”. Eerder in dit jaarverslag heeft u daar al informatie over aangetroffen.

Sinds 2015 organiseren wij voor ervaren vrijwilligers een “Til- en Adl-training” waarin zij specifieke vragen kunnen stellen en specifieke situaties kunnen oefenen. Deze training wordt gegeven door een tweetal verpleegkundigen met ondersteuning van een vrijwilliger. Ook in 2016 hebben we dit op een tweetal momenten georganiseerd. 

Drie maal vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten waren met name bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen directie en coördinator enerzijds en vrijwilligers anderzijds en tussen vrijwilligers onderling. 

Aansluitend aan de vrijwilligers-bijeenkomsten hebben we thema-bijeenkomsten/lezingen georganiseerd. Het betrof dit jaar de thema’s “Hoe zorgen we met z’n allen voor een toekomstbestendig hospice?” en “spirituele zorg in hospice De Luwte”. Dit laatste thema was een verkorte weergave van de verdiepingstraining, zodat degene die toen verhinderd waren wel kennisgenomen hebben van deze werkmethode.

In mei hebben we de jaarlijkse brandweertraining gehad. Dit is een training speciaal ontwikkeld voor Hospice de Luwte. Deze training wordt op vrijwillige basis gegeven door Harry Lip, veiligheidsadviseur en hoofd BHV van het Meander Medische Centrum en vindt plaats op het oefenterrein van het Meander Ziekenhuis  in Amersfoort.

Informatie bijeenkomsten voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers

Voor de werving van nieuwe vrijwilligers maken we o.a. gebruik van het organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde. Tijdens deze bijeenkomst maken geïnteresseerden geheel vrijblijvend kennis met het hospice en De Luwte Thuis en krijgen ze een uitgebreide indruk wat je als vrijwilliger verwachten kunt. Tijdens deze bijeenkomst verteld de coördinator in combinatie met een zorgvrijwilliger over het werk in het hospice. Deze bijeenkomsten blijken zeer informatief voor de bezoeker en zijn een relatief laagdrempelige manier om je te laten informeren. 

Klankbordgroep. 

De klankbordgroep bestaat uit een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging van vrijwilligers en is bedoeld om geluiden vanuit de vrijwilligers bij de directie te brengen en omgekeerd, veranderingen te evalueren, ideeën te checken. Eens in de twee maanden vindt een overleg tussen deze leden en de directie plaats.

Hospicekoor

Maandelijks komen een aantal vrijwilligers en medewerkers van het hospice bijeen om samen te zingen. Doel is om een mooi repertoire op te bouwen voor een optreden tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Maar daarnaast is het ook van belang om op deze manier gezellig met elkaar bezig te zijn. Het koor staat onder leiding van een professioneel dirigent, Sven Boogert.

Vrijwilligersverwendag

Zaterdag 24  september hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersverwendag voor de vrijwilligers van De Luwte georganiseerd. Gedurende het gehele jaar op alle momenten van dagen en weken zetten zij zich vrijwillig en vooral liefdevol in voor de gasten. Als een “dankjewel” nodigen wij ieder jaar de vrijwilligers uit om een dagje met elkaar door te brengen. Deze dag biedt tevens gelegenheid om elkaar eens buiten het hospice of de thuisinzet vanuit De Luwte Thuis te treffen en te spreken. De geheime locatie was dit jaar Restuarant Het Duynhuys op Duynparc Soest. Een dag vol zon, lekkere lunch, sport en spel en vooral tijd en gezelligheid met elkaar. Met daarbij de nodige ontspanning door een welverdiende stoelmassage die in de buitenlucht gegeven werd… iedereen ging happy en ontspannen huiswaarts na een aangename dag.

 

B – Beroepskrachten in dienst van Lyvore

Voor de verpleging en verzorging maakt het hospice gebruik van een vast team van Lyvore, bestaande uit verpleegkundigen die extra geschoold zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Tevens werkten er vanuit Lyvore verschillende huishoudelijk medewerkers in het hospice.

 

C - Beroepskrachten in dienst van het hospice:

 • Directeur Marja van der Vorst.

  Is eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice

  Speerpunten: Opstellen algemeen beleid, Scholing vrijwilligers, PR, Financiën.

 • Adjunct directeur Annemarie Hidding.

  Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.

  Speerpunten: Mede-opstellen van het algemeen beleid, Intake gasten, Organisatie van de zorg, Automatisering.

 • Coördinator vrijwilligers Wilma Mout

  De coördinator vrijwilligers is verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, de aanname van nieuwe vrijwilligers en het voeren van functioneringsgesprekken met de vrijwilligers. Daarnaast organiseert zij de vrijwilligerstrainingen. Zij is het eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers.

  Alle drie de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2018, Stichting Hospice De Luwte