Hospice De Luwte De Luwte Thuis


Hospice De Luwte in Soest

Jaarverslag 2017

Jaarverslag Hospice de Luwte 2017                                                                                            

In de beginjaren van deze eeuw ontstond het idee om in Soest een hospice te starten.  Het bestuur van destijds heeft bergen werk verzet en begin 2007 konden de eerste gasten welkom geheten worden in Hospice De Luwte.
Wie kunnen er bij ons terecht ? Hospice De Luwte is er voor de gemeenten Baarn en Soest.  Daarnaast kunnen er ook inwoners uit een andere regio’s opgenomen worden omdat het voor hen prettig is dichtbij de familie verzorgd te worden.  Wij bieden een gastvrij verblijf voor iedereen in de laatste levensfase, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond of leeftijd. De wensen en behoeften van de gast vormen het uitgangspunt van de zorg. In het hospice mag alles en moet niets. Wij zijn weliswaar geen bedrijf maar wel 7 dagen in de week en 24 uur per dag open. 
Wie ernstig ziek is en nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden en familie.  Soms kan dit niet thuis omdat er te weinig hulp is of de zorg te zwaar wordt.  Wij bieden aan deze mensen de mogelijkheid om in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven en van hun dierbaren.

Marja van der Vorst en Annemarie Hidding zijn destijds aan de klus begonnen en zijn tot op heden  de capabele en gemotiveerde krachten die dag en nacht voor onze gasten klaar staan. Als directie zijn zij het  directe aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice.
Daarnaast hebben wij een geweldige groep vrijwilligers waarbij aandacht, nabijheid en het „er zijn” hun sleutelwoorden zijn. Deze vrijwilligers werken belangeloos en zijn geschoold volgens de richtlijnen van de landelijke organisatie.

In de loop der jaren is duidelijke worden dat ons Hospice een mooie en dierbare instelling geworden is die haar plaats in de gemeenschap van Soest en Baarn verworden heeft en eigenlijk onmisbaar is.
In 2017 hebben wij vele gasten mogen ontvangen en dat geeft ons de moed en de kracht om ook de komende jaren voor deze mensen „er te zijn” . 

Namens het bestuur van Hospice De Luwte,
Armand Trippaers, voorzitter.

 

Stichting Hospice De Luwte
Stichting Hospice de Luwte stelt zich ten doel het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten (d.w.z. met een levensverwachting van maximaal 3 maanden), waarvoor geen medische behandeling meer mogelijk of wenselijk is, en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden. Dit alles in een veilige, huiselijke omgeving.

Donateurs
Een substantieel deel van de middelen van het hospice bestond ook in 2017 uit giften van fondsen, bedrijven en particulieren. Zonder deze giften kan het hospice niet bestaan.
Gelukkig is een groot deel van deze giften afkomstig van donateurs die het hospice vaak al jaren financieel steunen. Natuurlijk kunnen wij altijd nieuwe donateurs gebruiken, want mede dankzij al deze giften kunnen we doen waar we voor zijn opgericht: een veilige plek bieden aan ernstig zieke mensen en hun naasten. We weten echter ook dat we niet moeten overvragen, het is steeds zoeken naar de balans.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om duidelijk te maken dat wij iedereen zeer erkentelijk zijn voor bijdragen, groot en klein, in geld of in natura.
 

Gasten

Aantallen
In 2017 hebben we zorg verleend aan 65 gasten in het hospice. Hiermee komt het totale aantal gasten in het hospice sinds de opening op 473. Dit betekent dat we in al die jaren niet alleen aan 473 mensen een veilige plek hebben mogen bieden, maar ook dat er even zoveel families in het huis zijn ontvangen en soms opgevangen. Voor ons is de zorg voor deze naasten soms net zo belangrijk als de zorg voor de gast. Immers, door hen te ondersteunen, ondersteunen we onze gasten.
De verblijfsduur van onze gasten was in 2017 gemiddeld 21 dagen en varieerde van 1 dag tot 3,5 maanden. Van deze gasten overleden er 60 in het hospice, 1 ging terug naar huis, 1 ging naar het ziekenhuis en de andere 3 gingen naar een verpleeghuis.
33 Gasten waren man, 32 waren vrouw. De jongste gast was 56, de oudste 96 jaar. Het bezettingspercentage over 2016 bedroeg 88 %.
De gasten kwamen voor bijna de helft van thuis, evenveel kwamen er uit het ziekenhuis. De overige gasten kwamen uit een verpleeghuis of een ander hospice. De geografische herkomst van de gasten bestreek vooral onze eigen regio. De meerderheid (69%) kwam uit Soest of Baarn. De andere gasten kwamen uit diverse streken van het land. In de meeste gevallen is de reden dat iemand van verder weg naar ons hospice komt dat er familie in Soest of omgeving woont.

Uitgeplaatst
In het stukje hiervoor wordt melding gemaakt van 5 gasten die niet in het hospice zijn overleden maar verhuisd zijn naar een andere plek. Dit willen we graag wat nader toelichten.
Elk jaar vindt een dergelijke uitplaatsing in ca. 10 procent van de opnames plaats. Reden voor deze uitplaatsing is in het algemeen dat de ziekte zich veel langzamer ontwikkelt dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit betekent meestal dat de toestand zich stabiliseert of soms zelfs verbetert, in beide gevallen resulterend in een sterk gewijzigde levensverwachting. In deze situaties kan het hospice niet de gewenste zorg bieden. Bovendien is het hospice niet de gewenste plek om te vertoeven wanneer je juist aan het opknappen bent.
 

Herdenkingsbijeenkomst
Op 2 februari 2017 hebben wij onze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomst herdachten wij alle gasten die in 2016 in ons hospice zijn overleden. Naasten van de gasten werden hiervoor uitgenodigd, evenals de medewerkers van het hospice. De namen van de gasten werden genoemd en voor elke gast werd een kaarsje aangestoken. Dit werd afgewisseld met zang van het hospicekoor en het voordragen van bijzondere teksten. Het was een mooie en ontroerende avond, waarin het vooral ook goed was elkaar nog eens te ontmoeten. Na afloop werden herinneringen opgehaald, verdriet gedeeld en bemoedigingen uitgesproken. Ook was er gelegenheid om het herdenkingsboek in te zien. Dit boek wordt elk jaar door één van de vrijwilligers gemaakt (elk jaar door een ander) en het bevat de namen van al onze gasten van dat jaar.

 

Tevredenheidsonderzoek
In 2017 hebben wij het tevredenheidsonderzoek onder nabestaanden met behulp van door de VPTZ ontwikkelde vragenlijsten gecontinueerd. De VPTZ zorgt ook voor de verwerking van de ingevulde lijsten. We kunnen concluderen dat voor ons hospice de tevredenheid van nabestaanden ook dit jaar weer hoog was. Desondanks valt er gelukkig altijd wat te leren en te verbeteren en dit is dan ook een van de redenen waarom we dit onderzoek uitvoeren.
 

Dorst of doodsangst
Zoals eerder bekend is gemaakt hebben we in maart 2016, in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek uit Utrecht (in de persoon van Prof.dr. Anne Goossensen), het boekje “Dorst of doodsangst” uitgebracht. Het boekje vormt de weerslag van de door ons, samen met de UvH, ontwikkelde methodiek om de gevoeligheid van vrijwilligers voor het herkennen van signalen van spirituele behoeften te vergroten.
In 2017 hebben we, wederom in samenwerking met Prof.dr. Anne Goossensen een E-learning-module ontwikkeld om de verspreiding van de methodiek zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dankzij een projectsubsidie van een fonds drukte dit niet op de financiën van het hospice. Eind december is de E-learningmodule in concept opgeleverd. Na nog wat bijschaven zal de module begin 2018 ‘live’ gaan.
Ondertussen gaan we in ons eigen hospice uiteraard door met het werken met de methodiek. Het biedt ons echt een (noodzakelijke) uitbreiding in de zorg voor onze gasten.

Bestuur
Het bestuur van stichting Hospice de Luwte bestond begin 2017 uit de volgende personen:
- Armand Trippaers, voorzitter
- Joost Kruiswijk, penningmeester
- Jacques Aalders, secretaris
- Henk van Dalen, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied PR en fondsenwerving, tevens vicevoorzitter
- Annet Vegt, algemeen bestuurslid, aandachtsgebied HRM
Annet Vegt en Jacques Aalders hebben om diverse redenen in de loop van 2017 te stoppen met hun bestuurswerk voor De Luwte.


Medewerkers

A – Vrijwilligers
Eind 2017 heeft het hospice 76 vrijwilligers in dienst. Van die 76 werken er 73 in het hospice waar zij de directe zorg aan de gasten verlenen of werkzaam zijn als gastvrouw. Dit doen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Daarnaast zijn er 3 vrijwilligers actief voor de ondersteuning van de administratie, planning, klussen in huis en boodschappen. Tevens hebben wij vrijwillige ondersteuning op het gebied van automatisering.
Daarnaast doen wij met name tijdens vakantieperiodes, trainingsdagen etc. een beroep op een groep van ca. 10 vrijwilligers die in het verleden langere tijd als vrijwilliger verbonden zijn geweest aan het hospice. Vanuit deze invalpool vervullen zij tijdens deze momenten zorg- en gastvrouwdiensten in het hospice zodat we te allen tijde de zorg aan de gasten kunnen garanderen.
Sinds 2016 werken wij van maart t/m oktober met een tuingroep. Eens in de maand komt deze groep van ca. 10 vrijwilligers op zaterdagochtend de tuinen in het hospice zomerklaar maken, onderhouden en winterklaar maken. Deze groep bestaat uit een aantal zorgvrijwilligers aangevuld met anderen die zich specifiek voor de hospicetuinen als vrijwilliger inzetten.
Ook het stichtingsbestuur bestaat overigens geheel uit vrijwilligers, deze zijn niet in het aantal van 76 meegeteld.
Gedurende het jaar zijn er 8 vrijwilligers gestopt en 15 nieuw gestart. Hierbij bevond zich 1 vrijwilliger die speciaal voor de vakantieperiode is gekomen. 
De eerdere constatering dat de inzetbaarheid van de vrijwilligers per periode (het aantal diensten dat zij in een periode van 4 weken kunnen doen) licht afneemt, is ook in 2017 herkenbaar. Ook in 2017 kregen we daarnaast te maken met vrijwilligers die zich om diverse redenen een deel van het jaar terug moesten trekken (zie hierna).

Tijdelijke afwezigheid vrijwilligers
Het vrijwilligerswerk in het hospice vraagt continu iets van vrijwilligers. Zowel tijds-, fysieke- en mentale belastbaarheid van vrijwilligers is van belang om dit werk te kunnen doen. Soms zijn één of meerdere van deze aspecten tijdelijk een belemmering om je in te kunnen zetten. Deze ruimte geven wij, al heeft dit natuurlijk wel zijn weerslag op de druk die dit geeft bij het inroosteren van de diensten. Ook in deze tijden hebben we soms een extra beroep op de invalpool moeten doen.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers: Alle nieuwe vrijwilligers volgen een verplichte driedaagse basistraining, gebaseerd op de basistraining van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), maar aangepast aan de wensen en eisen van De Luwte. Deze training is met name gericht op de houding van de vrijwilliger ten opzichte van de stervende en zijn familie. Tevens richten we ons hierin op zelfreflectie en op de impact die het werken met stervenden op de vrijwilliger heeft. Ook komen onderwerpen aan bod zoals het beleid van De Luwte en onderlinge samenwerking. Een deel van de training bestaat tevens uit “Til- en ADL- training”, een training gericht op de lichamelijke verzorging van de gast.
Deze trainingen worden gegeven door een ervaren externe trainer in combinatie met de coördinator en directie van het hospice, verpleegkundigen en een vrijwilliger. De basistraining wordt afgesloten met een terugkomavond na een periode van ca 2 maanden waarop de deelnemers ervaringen uitwisselen en extra kennis opdoen.
In 2017 hebben wij in het voorjaar een basistraining voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd.

Trainingen algemeen
Naast reguliere trainingen organiseren wij ca. eens per twee jaar een verdiepingstraining. Doel hiervan is om alle vrijwilligers en medewerkers van De Luwte op een specifiek gebied verdiepende scholing te bieden. Dit jaar was het thema “lastig en moeilijk te begrijpen gedrag van gasten (of hun verwanten)”. Door twee externe trainers werd via een stuk theorie en (hilarische) uitbeeldingen van situaties een inkijk gegeven in het “ouder wordende en beschadigde brein”. Duidelijk werd dat bepaald gedrag niet alleen bij gasten hierdoor beter te begrijpen is, maar ook bij mensen in ons leven van alle dag.

Sinds 2015 organiseren wij voor ervaren vrijwilligers een “Til- en Adl-training” waarin zij specifieke vragen kunnen stellen en specifieke situaties kunnen oefenen. Deze training wordt gegeven door een tweetal verpleegkundigen met ondersteuning van een vrijwilliger. Ook in 2017 hebben we dit op een tweetal momenten georganiseerd.

Drie maal vond een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten waren met name bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen directie en coördinator enerzijds en vrijwilligers anderzijds en tussen vrijwilligers onderling.
Aansluitend aan de vrijwilligers-bijeenkomsten hebben we themabijeenkomsten/lezingen georganiseerd. Het betrof dit jaar de thema’s “Fabels en feiten over morfine” en “Mondverzorging en slikproblemen” en “Inspiratie”. Het tweede thema werd door hospice-verpleegkundigen verzorgd, voor de andere thema’s hebben we externe sprekers uitgenodigd.

In mei hebben we de jaarlijkse brandweertraining gehad. Dit is een training speciaal ontwikkeld voor Hospice de Luwte. Deze training wordt op vrijwillige basis gegeven door Harry Lip, veiligheidsadviseur en hoofd BHV van het Meander Medische Centrum. De training vindt plaats op het oefenterrein van het Meander Ziekenhuis in Amersfoort.

Informatie bijeenkomsten voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers
Voor de werving van nieuwe vrijwilligers maken we o.a. gebruik van het organiseren van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden. Tijdens een dergelijke bijeenkomst maken geïnteresseerden geheel vrijblijvend kennis met het hospice en De Luwte Thuis en krijgen ze een uitgebreide indruk wat je als vrijwilliger verwachten kunt. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de coördinator in combinatie met een zorgvrijwilliger over het werk in het hospice. Deze bijeenkomsten blijken zeer informatief voor de bezoeker en zijn een relatief laagdrempelige manier om hen te informeren. 

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging van vrijwilligers en is bedoeld om geluiden vanuit de vrijwilligers bij de directie te brengen en omgekeerd, veranderingen te evalueren, ideeën te checken. Eens in de twee maanden vindt een overleg tussen deze leden en de directie plaats.

Hospicekoor
Maandelijks komen een aantal vrijwilligers en medewerkers van het hospice bijeen om samen te zingen. Doel is om een mooi repertoire op te bouwen voor een optreden tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Maar daarnaast is het ook van belang om op deze manier gezellig met elkaar bezig te zijn. Het koor staat onder leiding van een professioneel dirigent, Sven Boogert.

Vrijwilligersverwendag
Zaterdag 7 oktober hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersverwendag voor de vrijwilligers van De Luwte georganiseerd. Gedurende het gehele jaar op alle momenten van dagen en weken zetten zij zich vrijwillig en vooral liefdevol in voor de gasten. Als een “dankjewel” nodigen wij ieder jaar de vrijwilligers uit om een dagje met elkaar door te brengen. Deze dag biedt tevens gelegenheid om elkaar eens buiten het hospice of de thuisinzet vanuit De Luwte Thuis te treffen en te spreken. De geheime locatie was dit jaar Restaurant De Mof in Leusden, waar we gedurende de hele dag werden verwend met allerlei lekkers en een heerlijke lunch kregen voorgeschoteld. ’s Ochtends kregen we op het terrein een roofvogelshow en ’s middags een heuse oriëntaals-dansen workshop. Het was weer een gezellige, bijzondere dag. Dank aan iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

B – Beroepskrachten in dienst van Lyvore
Voor de verpleging en verzorging maakt het hospice gebruik van een vast team van Lyvore, bestaande uit verpleegkundigen die extra geschoold zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Tevens werkten er vanuit Lyvore verschillende huishoudelijk medewerkers in het hospice.

C - Beroepskrachten in dienst van het hospice:

 • Directeur Marja van der Vorst.
  Is eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice.
  Speerpunten: Opstellen algemeen beleid, Scholing vrijwilligers, PR, Financiën.
 • Adjunct directeur Annemarie Hidding.
  Vervangt de directeur bij diens afwezigheid.
  Speerpunten: Mede-opstellen van het algemeen beleid, Intake gasten, Organisatie van de zorg, Automatisering.
 • Coördinator vrijwilligers Wilma Mout.
  De coördinator vrijwilligers is verantwoordelijk voor het vrijwilligersrooster, de aanname van nieuwe vrijwilligers en het voeren van functioneringsgesprekken met de vrijwilligers. Daarnaast organiseert zij de vrijwilligerstrainingen. Zij is het eerste aanspreekpunt van de vrijwilligers.

  Alle drie de beroepskrachten hebben een deeltijdcontract.

Webdesign en sponsoring door RETO Copyright 2019, Stichting Hospice De Luwte